Evalueringsopgaven:
En forudsætning for gå til eksamen. Fremlæggelsen af den udgør halvdelen af bedømmelsesgrundlaget
Præsentation af evalueringsopgave

 1. Din adgangsbillet til eksamen. Skal afleveres HF kontoret (hos Anette Kongstad).
 2. Der skal afleveres 4 eller 5 underskrevne eksemplarer af evalueringsopgaven. Til hver af jeres undervisere udleveres et af disse eksemplarer for kommentering. Et eksemplar sendes til censor, og det sidste eksemplar med kommentarer leveres tilbage til dig.
 3. Uden en rettidig aflevering af evalueringsopgaven, er man udelukket fra eksamen.
 4. Problemstillingen tager udgangspunkt i de gennemførte tværfaglige projekter (projekt 1 og projekt 2).
 5. Der bliver fremlagt et antal problemformuleringer at vælge imellem, hvor der max. må være 5 personer pr. problemformulering.
 6. Jeres opgave er at lave nogle arbejdsspørgsmål, som besvarer problemformuleringen (udvidet begrundet disposition og bilag). Arbejdsspørgsmålene skal indeholde en redegørelse, analyse/vurdering, diskussion og evt. en perspektivering. Det er vigtigt at disse arbejdsspørgsmål belyser problemformuleringen fra alle tre naturfags synsvinkler (alle fag skal inddrages i besvarelsen). Hvis fagene ikke inddrages i den udvidede begrundede disposition, kan det være begrundelsen for en ikke bestået eksamen.
 7. Jeres udvidede begrundede disposition med bilag, må max fylde 5 sider. Med i besvarelsen SKAL være vedlagt bilag, disse SKAL bruges under eksamen. (Bilagene kan f.eks. være billede, figur, tabel, graf, kort tekst, resultater m.m.). Artikler og lange tekster er ikke tilrådelige.
 8. Evalueringsopgaven er udgangspunktet for A – delen ved eksamen.
 9. Til eksamen skal evalueringsopgaven gennemgås, og I skal uddybe udvalgte områder fra jeres besvarelse.
Eksempel på arbejdsspørgsmål:

Hvorfor fejrer vi julen?
 • Redegør for julens oprindelse! Hedensk glædesfest for at fejrer lysets tilbagekommen ELLER en kristen fejring af en fødsel.
 • Vurder julens placering på året!
 • Diskuterer mulige årsager til at vi i dag fejrer julen!
 • Perspektivering: fejrer vi også jul om 50 år, og hvis, er det af samme årsag som i dag?


I vejledningen til læreplanen står der følgende om evalueringsopgaven.
I slutningen af det samlede undervisningsforløb i naturvidenskabelig faggruppe udarbejder kursisten en evalueringsopgave, som er udgangspunkt for A-delen ved den mundtlige prøve. Evalueringsopgaven tager udgangspunkt i et af de fællesfaglige emner. I evalueringsopgaven skal kursisten belyse en fællesfaglig problemstilling ud fra de tre fag. Problemstillingen, ud fra hvilken kursisten udarbejder evalueringsopgaven, vælges af lærerne eller af lærerne i samarbejde med kursisten. Lærerne afgør hvor mange problemstillinger, den enkelte klasse skal præsenteres for. Kursistens besvarelse af evalueringsopgaven kan sidestilles med en udvidet begrundet disposition til brug ved den mundtlige prøve. Ud fra problemstillingen udarbejder kursisten en disposition for, hvordan han eller hun vil belyse problemstillingen med inddragelse af viden fra alle tre fag. I besvarelsen gør kursisten rede for, hvordan han/hun vil besvare de enkelte punkter i dispositionen. I besvarelsen skal indgå bilag, der kan bruges ved prøven. Bilag kan f.eks. være figurer, grafer, tabeller, kort, reaktionsskemaer, resultater fra eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde mm. Evalueringsopgaven udarbejdes individuelt eller i grupper og må fylde maks. fem sider inklusiv bilag svarende til fem timers kursisttid uanset om den udarbejdes individuelt eller i grupper. Lærerne kommenterer kursistens evalueringsopgave med henblik på kursistens forberedelse til den mundtlige prøve. Evalueringsopgaven skal afleveres, så lærerne kan nå at kommentere opgaven, inden undervisningens ophør.