Synopsis
- til eksamen i kultur- og samfundsfag

Overordnet emne (titlen står på det udleverede materiale)


Problemformulering
Med udgangspunkt i en undren stiller i et relevant overordnet spørgsmål til materialet. Jeres spørgsmål skal uddybes i en kort sammenhængende tekst, der kaldes problemformulering. Den skal indeholde de tre taksonomiske niveauer:
Redegørelse, analyse og vurdering/diskussion/perspektivering.

Besvarelse
Skriv en besvarelse, hvor I anvender fagenes metoder (begreber og teorier).
Brug det I har lært i undervisningen – også fra andre emner end det, I har trukket

a) Stikord til redegørelse. Tag udgangspunkt i materialet, samt det materiale, I selv har fundet. Præsenter materialet, når det anvendes.

b) Stikord til analyse (behandling, forklaring og undersøgelse) af dele af materialet.

c) Stikord til diskussion, vurdering og perspektivering. Inddrag materialet og andet relevant stof.

Konklusion
Skriv en konklusion, der svarer på jeres overordnede spørgsmål. Konklusionen skal vise, hvilket samlet billede fagene giver af det overordnede spørgsmål.

Oversigt over det anvendte materiale


Øvrig information:

  • Synopsis i kultur-samfundsfag skal ikke have noter.
  • Synopsis er på ca. 3 sider
  • I skal selv finde relevant og supplerende materiale
  • Synopsis skal afleveres i X eksemplarer

Kultur- og samfundsfagsgruppen 2009. Revideret af BP og BK aug. 2011

Krav til synopsis iflg. Læreplan for Kultur- og samfundsfagsgruppen