Hvordan skal din historieopgave disponeres?

1. Titel

2. Indledning med problemstilling
Her forklarer du, hvad det er for et emne, du vil beskæftige dig med. Du kan kort introducere emnet, så læseren er klar over, hvad det drejer sig om. Indledningen skal munde ud i en problemstilling, dvs. ét eller to-tre sammenhængende spørgsmål, som du søger svar på.
3. Materiale-præsentation
Metode og Kildekritik
I dette afsnit om materialepræsentationen kan du præsentere det materiale, du har valgt at basere din opgaves undersøgelser på, og kort forklare, hvorfor du anser dette materiale for pålideligt.Argumenter, der ikke kan bruges: ”Den handler om emnet”, ”den er let at læse og forstå” eller ”den er spændende” - bruger I den slags søgekriterier ender I med folkeskole-læselet-bøger.Kriterier du skal bruge: Skrevet af faghistoriker? Kildeangivelser? Litteraturhenvisninger? Henvendt til hvem? Videnskabelig? Hvilket forlag? Kilder i forhold til problemformuleringen.
4. Hovedafsnit
Her behandler du din problemstilling trin for trin ved hjælp af dit materiale. Der kan evt. blive tale om delkonklusioner efter et hovedafsnit alt efter emnets karakter.Husk, at du her bør arbjede med enkelte originale kilder og ikke kun med fremstillinger.
5. Konklusion
Her tager du stilling til, hvad du er nået frem til i forbindelse med din problemstilling. Afsnittet kan evt. have form af en opsummering af delkonklusioner. Måske kan problemstillingen ikke besvares entydigt og sikkert. Så skal det fremgå – og det skal fremgå, hvorfor det forholder sig sådan.
6. Kilde-henvisninger og noter
Man skal kunne se, hvor du har dine oplysninger fra. Selvfølgelig skal der altid være henvisninger efter citater, men du skal også angive, hvorfra du har de oplysninger, du bruger i din fremstilling.Derfor skal du lave kildehenvisninger med nøjagtig angivelse af forfatter, titel og sidetal. Du kan enten gøre det ved hjælp af fodnoter, som man nemt kan indsætte, når man skriver i Word. Man kan også lave henvisninger i parentes i teksten, hvor man så blot angiver forfatterens navn og sidetallet i den bog, man refererer til. De fulde bibliografiske oplysninger (forfatter, titel, forlag, udgivelsesår) kan så findes i litteraturlisten.Ønsker du at tilføje supplerende kommentarer, som ikke lige passer ind i din fremstilling, kan du også bruge fodnoter – men noterne skal primært bruges til kildehenvisninger
7. Litteraturliste
Efter konklusionen og evt. noter anføres den i opgaven anvendte litteratur i en samlet liste. Denne litteraturliste indeholder samtlige titler, der har været brugt til opgaven (men kun dem du har brugt rigtigt og lavet litteraturhenvisninger til - ikke dem du evt. bare har bladret i). Titlerne anføres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. Litteraturlisten skal indeholde følgende oplysninger om hver eneste titel: Forfatterens efternavn og fornavn. Værkets titel og evt. undertitel. Udgivelsessted og udgivelsesår for værket. Eksempelvis:”Brimnes, Niels, Indiens historie efter 1739, Systime, 2007Hvis værket er en del af et andet værk, en artikel i et tidsskrift eller lignende, anføres dette ved at skrive "trykt i:.......", og det værk der så henvises til anføres på samme måde som de øvrige værker.

Historieopgaven