1. Til- og framelding til eksamen


Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold.

Hvis du ønsker at framelde eksamen, kan det ske ved henvendelse til Studievejledningen.

Bemærk: Eksamensframelding kan få konsekvenser for om du er SU-berettiget!

2. Mødetidspunkter


Eksamensmødetidspunkter vil fremgå af ludus web samt opslag på HF kontoret. Du bedes selv orientere dig om mødestidspunkter.

3. Prøvens start


Til den skriftlige eksamen møder du 30 min. før den officielle prøve-/eksamensstart.

Til den mundtlige eksamen møder du senest 15 min. før din prøve-/eksamenstid.

Prøven er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet.

Hvis du bliver forsinket, skal du straks telefonere til skolen og fortælle, hvornår du kan være til stede.

4. Konsekvenser af at komme for sent


Ved skriftlig eksamen: Du har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen kan dog evt. tillade dig at deltage, hvis skolen anser det for udelukket, at du kan have modtaget nogen form for oplysning og finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges som hovedregel ikke tilsvarende.

Ved mundtlig eksamen: Du har ikke krav på at deltage i prøven, men du kan evt., hvis skolen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt.

5. Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver


Anvendelse af hjælpemidler under en prøve er tilladt. De enkelte fag kan sætte begrænsninger, så spørg din faglærer.

Det er ikke tilladt at kommunikere med omverden. Du må ikke benytte mobiltelefoner eller Internet under prøvens afvikling. Mobiltelefoner skal før prøvens start afleveres (slukket) til tilsynet. Det er en god ide at lade mobilen blive hjemme ved skriftlig eksamen.

MP3-spillere, Ipods o.l. må ikke benyttes under prøven, men kursisten må lytte til musik lagret på egen computer eller eget USB-stik, såfremt dette ikke forstyrrer de øvrige kursister.
Du skal selv medbringe skriveredskaber, evt. computer, lommeregner, bøger, ordbøger, formel-samlinger, høretelefoner mm. Det er dit ansvar at huske disse ting. Du kan ikke regne med at kunne låne af skolen. Under prøve må man ikke låne materiale af hinanden.

Du skal lade tilsyn et efterse f.eks. ordbøger og andet materiale, hvis tilsynet har mistanke om, at der kan være ulovlige notater.

6. Uretmæssig hjælp / snyd


Gribes du i at skaffe dig eller give en anden prøvedeltager uretmæssig hjælp eller gøre forsøg herpå, bortvises du fra den pågældende prøve.

Du må under ingen omstændigheder kommunikere med andre ved hjælp af edb-udstyret, hverken via skolens mailserver, Internettet eller på anden måde. Dette betyder også, at det vil blive betragtet som snyd, hvis du blot starter programmer af følgende typer: mail (f.eks. MS Outlook eller Hotmail ), chat, facebook (f.eks. MSN Messenger eller Windows Messenger) og lignende.

Gribes du i at benytte ikke tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve.

7. Følgende medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven


• Hvis du henvender dig til andre end de tilsynsførende.

• Hvis du støjer eller på anden måde er til gene for de øvrige prøvedeltagere.

• Hvis du ikke respekterer henstillinger fra skolens ledelse, lærere og tilsyn.

8. Særligt om skriftlige prøver


Prøvetilsynet uddeler papir og omslag, som du udfylder med dit fulde navn, kursistnummer og fag.

Når du er i prøvelokalet, skal du udvise maksimal hensyn til andre. Det betyder blandt andet, at man ikke snakker sammen, går rundt eller på anden måde generer andre.

Henvendelsen til prøvetilsynet sker ved håndsoprækning. Er det nødvendigt at forlade lokalet, skal du ledsages af en af de tilsynsførende.

Hvis du mener, der er fejl i opgaven, retter du henvendelse til tilsynet.

Der er ikke krav om, at bevarelsen skal være skrevet med holdbar skrift. Der må således gerne skrives med blyant, men opgavebesvarelsen bør afleveres letlæselig og i overskuelig form. En evt. instruks på eksamensopgaven skal dog følges.

Når du har afsluttet opgaveløsningen, lægger du din besvarelse i omslaget. Alt, der ønskes bedømt, skal sidenummereres med side X af Y sider (eks. l/5, 2/5 osv.), samt påføres navn og kursistnr.

Du skal ved afleveringen af besvarelsen med din underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget af dig uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.

Når du er klar til at aflevere, tilkalder du den tilsynsførende. Først når du har afleveret, må du forlade lokalet.

Prøvelokalet må ikke forlades de sidste 15 minutter. Opgaveeksemplarer udleveret på papir, må først bringes ud af lokalet efter prøvens afslutning.. Benyttes egen computer til eksamen, må denne først bringes ud af lokalet efter prøvens afslutning.

Ved terminsprøven må computeren tages ud af lokalet, når du har afleveret din opgave.

8.1. Særligt om anvendelse af it-udstyr ved prøver


Ved eksamen er du velkommen til at medbringe din egen computer. Det er ikke muligt at låne computere af skolen

Det betyder at du skal skrive i hånden, hvis du ikke medbringer din egen computer.

Skolen laver stikprøvekontrol af, at kun programmer, der er relevante og lovlige for løsningen af den pågældende opgave, er åbne og har været åbne. Ved brug af computer må der kun anvendes blanke ark.

Kontrollen kan ske både under eksamen og efter eksamen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt med de brugerprogrammer, som er nødvendige for afviklingen af prøven.

Det er dit eget ansvar, at it-udstyret virker og kan betjenes korrekt. Det tilrådes derfor, at du løbende gemmer prøven. Det er dit eget ansvar at kunne fortsætte prøven i hånden, hvis it-udstyret ikke virker eller ved strømsvigt.

Der udskrives via usb -stick og alt, der udskrives, skal være påført navn, hold, kursistnr., fag og sidetal (x/y).

Den tilsynsførende skal underskrive ved aflevering.

8.2. Offentliggørelse af skriftlige karakterer


De skriftlige karakterer foreligger på skolens kontor, når opgaverne er rettet og kommet retur.

Karakterer oplyses kun pr. telefon i særlige tilfælde.

9. Særligt om mundtlige prøver


Rækkefølgen for eksaminationerne kan du se på ludus web og på opslagstavlerne ved HF-kontoret.

Ved prøvens begyndelse får du udleveret spørgsmål og/eller prøvetekster. Du skal ved udleveringen sikre dig, at du har forstået opgaven!

Ved mundtlige prøver med 24- timers forberedelse møder du ind på skolen dagen før selve eksaminationen kl. 8.10 i festsalen.

Lærer og censor skal være til stede under hele prøven.