Danskopgave
- vejledningOmfang: 6-8 maskinskrevne normalsider (en normalside er 2.400 enheder - altså med mellemrum, tegn og bogstaver). Dvs. i alt 14.400-19.200 enheder. 1,5 linieafstand. Skriftstørrelse 12-14 (alt efter skrifttype).

Opgavens afsnit.:
 1. Forside (gerne lidt kreativ): - m. opgavetitel (ofte kun problemstillingen), dit navn, vejledernavn, skole, år
 2. Indholdsfortegnelse: - hvert afsnit nævnes m. sidetal yderst til højre
 3. Tematisk indledning hvor problemstillingen foldes ud
 4. Analyse: alt hvad du har lært til nu som er relevant for opgaven
 5. Fortolkning: problemstillingen belyses til punkt og prikke
 6. Perspektivering: paralleller til andre tekster fra perioden/ af forfatteren/ af andre
 7. Afslut med en samlet vurdering/konklusion.
 8. [evt. en personlig vurdering].
 9. evt. bilag
 10. Noter her, hvis du ikke har benyttet det bedste: fodnoter (se nedenfor om citatteknik)
 11. Litteraturlisten inddeles i primærtekster og sekundærtekster. Se nedenfor.

Litteraturliste
Noteres i alfabetisk orden efter forfatters efternavn: Efternavn, fornavn, titel , forlag, udgivelsesår.
Et eksempel:
Holberg. Ludvig, Den Vægelsindede, (1722), Gyldendals Tranebøger, 1976.

Om citatteknik:
Husk: Oftest bruger man citater som tekstbelæg, dvs. dokumentation for det, man påstår.
1. Brug ikke for mange citater. Dem, du bruger, skal være helt nøjagtige.
2. Man skelner mellem lange og korte citater:

Korte citater = max.2 linier integreres i fremstillingen i “citationstegn” f.eks.
Der er ingen tvivl om, at hovedpersonen i Holbergs drama er vægelsindet. Hendes tjener Heinrich siger om hende: “Der er kun én Kone i vor Bod; men i den ene Kone er meer end 16 Siæle” (Holberg, 1976, s.109). Således kan man…

Lange citater = over 2-3 linier står som en særskilt blok, der er rykket ind i margin og som gerne må markeres med mindre skrifttype, hvis du bruger tekstbehandling fx. skriftstørrelse10 i stedet for som normalt 12. Også her kan citatet markeres med “citationstegn” eller evt. kursivskrift - f.eks.
Når Lucretias tjener Heinrich skal beskrive sin frue, fremhæver han hendes vægelsindethed:
Han sagde: “Min Madam har adskillige Siæle i Maven eller Hiertet. Somme af disse Siæle ere onde og somme gode. En af de gode Siæle inviterede Herren hid, og en af de onde slog Vand paa Ham” Hvorefter han gik hen over scenen. (Holberg, 1976 s.112)

Om noteapparat
Man skelner også mellem citater fra primærtekster og fra sekundærtekster:

Primærteksterer den/dem, din opgave handler om at analysere. Det kan fx. Være Ved Vejen af Herman Bang, eller Den Vægelsindede af Holberg. Citerer du direkte fra dit primærværk, angiver du bare sidetallet i en parentes efter citatet. Du kan fx. skrive: I romanen beskrives Kathinka som “stille og eftertænksom”(s.56).

Sekundærteksterer tekster “på anden hånd”, dvs. tekster, der omhandler primærteksterne. Det kan fx. være Fra Runer til Graffitti eller Danske digtere i det tyvende Århundrede.

Side med noter eller fodnoter laver du sideløbende med opgaven - Husk i alle tilfælde at notere, hvor du tager citaterne fra (så du ikke glemmer det!).

Antal citater: Du skal lave min. 2 citater til sekundærlitteraturen og min. 5 til primærlitteraturen på en opgave på 6 sider.
Bilag kan være andre opgavebesvarelser, illustrationer, statistikker o. lign. . Det kan også være hjemmesider, som du har citater fra eller inddrager på anden vis. Hjemmesider fra ikke-autoritative kilder er flygtige.