Analyse
En analyse er en tilbundsgående undersøgelse af et stofområde.

I dansk handler analyse om at undersøge en teksts bestanddele og sammensætning med forskellige metoder. Det kan være sproglig analyse, litterær analyse eller medieanalyse. Fælles for de tre analysemetoder er, at de splitter stoffet op i mindre enkeltdele for derefter at undersøge, hvad der karakteriserer måden, teksten er sat sammen på, og hvad teksten dermed ønsker at fortælle.

I en sproglig analyse kan du som eksempel vælge at fokusere din analyse på tekstens mængde af billedsprog, stilistiske figurer, brugen af særlige ordklasser m.m. Alt det som er med til at karakterisere det særegne ved tekstens sprog og som således fremhæver tekstens fortælling.

I den litterære analyse er det eksempelvis vigtigt at fokusere på tekstens struktur, tid og miljø, fortæller og synsvinkel samt personer, deres indbyrdes forhold og udvikling. Det kan også være en god idé at undersøge sproglige virkemidler i en litterær tekst.

Medieanalyse kan sprede sig over forskellige former for medier. Det kan fx være analyse af dokumentar eller aviser. Det vigtige i medieanalysen er at undersøge de virkemidler, der bliver brugt for at fremhæve mediets budskab. I virtuelle medier kan det være filmtekniske virkemidler som perspektiv, kameravinkel og forløbsstruktur. I aviser kan det være virkemidler i form af layout, ordvalg m.m.

Det vigtige i forbindelse med analysen er dog altid at vælge den analysemetode, som passer til netop din tekst. Dvs. gå aldrig systematisk frem efter et skema, men udvælg din metode efter hvad, der er relevant for netop din tekst og dens enkeltdele.

Disse forskellige analysemetoder spreder sig ligeledes over forskellige stofområder. I danskfaglig sammenhæng bør du derfor altid skelne mellem, hvorvidt du har med en fiktiv tekst eller faktuel tekst at gøre. Se nærmere nedenfor.

Værktøjskasse til analyse af fiktive tekster